Info – Pomoc

Pomocne informacje, regulaminy świadczenia usług.

Pomiar

Realizację zlecenia zaczynamy od pomiaru oraz orientacji w sposobach montażu.

Wycena

Po dokonaniu pomiarów wykonujemy wycenę - pod kontem technologii oraz sposobu wykonania reklamy.

Realizacja

Po akceptacji wyceny wystawiamy pro formę na wartość zamówienia. Po zaksięgowaniu wpłaty przystępujemy do realizacji.

Projekt / Wizualizacja

Przygotowujemy projekt oraz wizualizację zgodnie z wytycznymi od klienta.

Wykonanie

Po akceptacji projektu realizujemy zlecenie w ciągu 5-10 dni roboczych.

Montaż / wysyłka

Wykonujemy montaż lub wysyłamy reklamę kurierem pod wskazany adres.

Folia do podświetleń ORACAL 8500 przed i po podświetleniu

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 

1.1 Właścicielem i Administratorem www.proad3d.pl jest:
firma Spółka ProAd Daniel Długosz, Mariusz Jakieła z siedzibą: Ocice 102a, 59-730 Nowogrodziec, Polska NIP: 612-186-90-36

Zwanej dalej jako „administrator” lub „usługodawca”.
1.2 Serwis ProAd3D dostępny jest pod adresem https://proad3d.pl
1.3 Niniejszy regulamin określa:
a) warunki korzystania z serwisu;
b) zasady przyjmowania zleceń;
c) zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;
d) warunki reklamacji;
e) warunki przyjmowania plików do druku;
f) odpowiedzialność ProAd;

 

2. Warunki korzystania z serwisu www.proad3d.pl

 

2.1 Korzystanie z serwisu www.proad3d.pl (zwanego dalej jako „proad3d.pl”) oznacza, że akceptują Państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
2.2 Spółka ProAd zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących Klienta (dane podane do FV itp.) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń Klienta.

 

3. Zamówienia

 

3.1 Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez usługodawcę. Proces weryfikacji może być rozpoczęty po spełnieniu następujących warunków:
– złożenie zamówienia poprzez telefonicznie lub mailowo pod adresem: biuro@proad3d.pl
– jeżeli produkt jest z opcją „grafika” należy plik z projektem graficznym wysłać na maila: biuro@proad3d.pl
– dokonać płatności na podstawie otrzymanej FV proforma
3.2 Zamówienia w ProAd można składać w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku.
3.3 Zlecenia standardowe będą realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów w czasie 5-10 dni roboczych od akceptacji projektu. Terminy realizacji zleceń niestandardowych – niezawartych w cenniku będą ustalane indywidualnie z Klientem.
3.4 Termin realizacji zamówienia.
Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez ProAd danych dostarczonych przez klienta. W przypadku zamówień nietypowych ProAd zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji.
3.4.1 Terminy realizacji zamówień liczone i podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy.
3.4.2 Termin realizacji liczy się od następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty.
3.4.3 Dla zamówień złożonych z więcej niż jednego zlecenia (pracy do wykonania), termin realizacji zamówienia jest określony przez zlecenie o najdłuższym terminie realizacji.
3.4.4 Zamówienie jest gotowe do odbioru w siedzibie ProAd lub wysyłki kurierem w terminie określonym w podsumowaniu zamówienia.
3.4.5 Terminy realizacji zamówień lub jednego ze zleceń występujących w zamówieniu mogą być niedotrzymane ze strony ProAd w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. awaria). W takim jednak przypadku Klient jest o tym fakcie informowany najpóźniej w dniu maksymalnego terminu realizacji.
3.4.6 Czas dostarczenia przesyłki wynosi zazwyczaj 1-2 dni robocze. Za terminowość dostaw odpowiada firma kurierska realizująca przesyłkę. Przyjęcie towaru z późniejszym terminem realizacji na magazyn wysyłkowy nie jest równoznaczne z jego wysyłką w tym samym dniu.
3.4.7 W wypadku zrealizowania dwóch lub więcej zamówień w tym samym terminie (pochodzących od tego samego Klienta, z tym samym adresem wysyłkowym) ProAd może podjąć decyzję o zapakowaniu ich do jednej przesyłki w celu ograniczenia kosztów dostawy.
3.5 Anulowanie zlecenia w całości opłaconego przelewem obciążone jest opłatą z tytułu kosztów administracyjnych w wysokości: do 24 godzin-30zł netto, od 24 do 72 godzin-100 zł netto, od 4 do 6 dni-75% wartości zamówienia (nie mniej niż 150 zł netto). Zwrot za anulowane zlecenie zostanie pomniejszony o tą kwotę.
3.6 Zamówienia:
– nieopłacone,
– nieprzekazane do realizacji,
– odrzucone i nie wznowione,
starsze niż 30 dni będą automatycznie usuwane.

 

4. Reklamacje

 

4.1 Reklamację może złożyć każdy klient ProAd posiadający zrealizowane zamówienie. Reklamacje można złożyć za pośrednictwem maila na adres biuro@proad3d.pl z dopiskiem w temacie nr zamówienia lub jego nazwy.
4.2 Warunki zgłoszenia reklamacji:
4.2.1 Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać się  numerem faktury VAT i zlecenia, które chce zareklamować.
4.2.2 Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności. Zdjęcia uszkodzenia prosimy przesłać na adres biuro@proad3d.pl.
4.2.4 Każda reklamacja zgłoszona przez Klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
4.2.5 Terminy zgłoszenia reklamacji. Reklamacje można złożyć do 7 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
4.2.6 Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00.
4.2.7 Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w ciągu 2 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia. Reklamacje należy złożyć mailowo na adres biuro@proad3d.pl
4.3 Warunki składania reklamacji na przesyłki:
4.3.1 Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru
– Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji ProAd do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
– Reklamacja wniesiona po upływie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.
4.3.2 Opóźnienie w doręczeniu przesyłki:
Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do ProAd na koszt Odbiorcy.
– Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.
– Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług i usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie ProAd. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni.

 

5. Materiały do druku

 

5.1 ProAd nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, ProAd może odmówić drukowania takich materiałów.
5.2 ProAd nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta
5.3 Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji specyfikacji podanej przez ProAd
ProAd NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.
5.4 Wszystkie dokonywane przez ProAd korekty prac są przesyłane do Klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od Klienta akceptacji drogą mailową.
5.5. ProAd nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne.
5.6 ProAd nie archiwizuje plików graficznych. Piki na serwerze FTP oraz przesłane do zleceń po 30 dniach są usuwane.

 

6. Zakres odpowiedzialności

 

6.1 ProAd nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści
b) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez ProAd
d) Wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe
e) Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta
f) Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem Klienta a bankiem ProAD
h) Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (patrz pkt. 4.3 regulaminu)

Polityka prywatności

§1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

§2. Administratorem Danych Osobowych jest: Spółka ProAd Daniel Długosz, Mariusz Jakieła, Ocice 102a, 59-730 Nowogrodziec, NIP: 612-186-90-36

§3. Firma ProAd zbiera następujące dane osobowe:
– imię i nazwisko – podczas składania zamówienia, niezbędne do składania zamówień oraz kontaktu
– adres zamieszkania lub adres firmy – do wysyłki zamówionego towaru
– nr telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie realizacji zleceń
– adres email – poprzez email wysyłane jest potwierdzenie zamówienia oraz ewentualny kontakt
§4. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:
– dokonując zakupu
– rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna, dane przechowywane są w bazie, aby umożliwić i ułatwić zakupy

§5. Każdy uklient ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie.

§6. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.

§7. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. użytkownik serwisu ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy przesłać e–mail na adres biuro@proad3d.pl lub listem poleconym na adres: ProAd, Ocice 102a, 59-730 Nowogrodziec, Polska.